Miejskie tereny sportowo-rekreacyjne

Regulamin miejskich terenów sportowo - rekreacyjnych

Właścicielem miejskich terenów sportowo – rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19 w Józefowie, w skład których wchodzi boisko z nawierzchnią trawiastą, boisko z nawierzchnią sztuczną, plac zabaw z siłownią, boisko wielofunkcyjne oraz budynek administracyjny jest Miasto Józefów, a administratorem - Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji.

Regulamin boiska z nawierzchnią naturalną

1. Boisko jest obiektem, na którym organizowane są zawody, zajęcia i imprezy sportowe,  oraz inne imprezy o charakterze rekreacyjnym, kulturalnym i oświatowym, w zakresie ustalonym przez Administratora.

2. Boisko nie jest terenem powszechnie dostępnym.

3. Z boiska mogą korzystać:

a) Mieszkańcy Józefowa,

b) Kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej,

c) Szkoły i przedszkola z terenu Józefowa, w obecności nauczyciela, trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za uczniów,

d) Zorganizowane grupy sportowe w obecności trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę.

4. Mecze piłkarskie, zajęcia sportowe i inne imprezy, odbywają się tylko po uprzednim uzgodnieniu terminów z Administratorem i zawarciu umowy z właścicielem obiektu.

5. Na terenie boiska mogą przebywać oraz korzystać z urządzeń stadionowych wyłącznie osoby biorące udział w zajęciach, meczach i imprezach.

6. Osoby małoletnie do lat 15, korzystające z urządzeń sportowych, mogą przebywać na terenie boiska tylko pod opieką osób dorosłych.

7. Za bezpieczeństwo osób przebywających na boisku odpowiada organizator meczu lub imprezy sportowej.

8. Przebywający na boisku ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia i dewastację. Jednocześnie są zobowiązani do zgłaszania wyrządzonych szkód pracownikom Administratora.

9. Wszystkie osoby korzystające i przebywające na terenie boiska zobowiązane są do stosowania się do poleceń upoważnionych służb porządkowych i pracowników Administratora.

10. Administrator zastrzega sobie prawo decydowania o wpuszczaniu osób na teren boiska. Pod żadnym warunkiem nie będą wpuszczane osoby, wobec których zastosowano zakaz wstępu na boisko /tzw. zakaz stadionowy/.

11. Służba porządkowa jest uprawniona do podejmowania czynności uniemożliwiających wnoszenia na imprezę broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów i materiałów /w tym środków pirotechnicznych/, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, opakowań szklanych oraz wszelkich innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa osób korzystających z boiska.

12. Administrator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia na teren boiska lub wydalenia z boiska osób nietrzeźwych lub zachowujących się w sposób mogący zagrozić pozostałym osobom.

13. Zabrania się wnoszenia na teren boiska:

a) Napojów alkoholowych,

b) Wszelkiego rodzaju broni,

c) Przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,

d) Pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,

e) Fajerwerków, petard i innych przedmiotów pirotechnicznych,

f) Butelek i innych opakowań szklanych,

g) Drzewców do flag i transparentów o treściach obraźliwych i niezgodnych z prawem,

h) Instrumentów do wytwarzania hałasu o napędzie mechanicznym,

i) Kominiarek lub masek służących do uniemożliwienia identyfikacji osoby.

14. Przedmioty zakwestionowane przy wnoszeniu na widownię boiska przez służby porządkowe mogą być zarekwirowane bez prawa ich zwrotu.

15. Na terenie boiska zakazuje się:

a) Wchodzenia i przechodzenia przez ogrodzenia, budowle i urządzenia nieprzeznaczone dla powszechnego użytku,

b) Wchodzenia i przebywania na obszarach, które nie są przeznaczone dla widzów,

c) Spożywania alkoholu, palenia papierosów, tytoniu i innych środków odurzających.

d) Rzucania wszelkiego rodzaju przedmiotami,

e)  Używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa, śpiewania wulgarnych lub rasistowskich piosenek,

f) Wywieszania flag i transparentów o treści obraźliwej, prowokacyjnej,

g) Maskowania się lub zasłaniania twarzy w celu uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe,

h) Pisania na budynkach, budowlach i urządzeniach, malowania i oklejania ich,

i) Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,

j) Zaśmiecania stadionu i terenów wokół,

k) Sprzedawania towarów bez zezwolenia, uwieszania reklam,  rozdawania ulotek, przeprowadzania zbiórek bez zgody Administratora,

l) Rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, petard i innych materiałów łatwopalnych,

m) Przebywania w strefach nieprzeznaczonych dla publiczności.

n) Wprowadzania zwierząt (nie dotyczy to osób niewidomych używających psów jako przewodników).

16. Osoby przebywające na boisku powinny zachowywać się w odpowiedni sposób, nie przeszkadzając i nie zagrażając innym osobom.

17. Teren boiska jest monitorowany przez system telewizji przemysłowej oraz Straż Miejską.

18. Widzowie mają obowiązek stosowania się do zarządzeń i zaleceń organizatora oraz innych służb porządkowych.

19. Wobec osób, które w jakikolwiek sposób naruszają zasady bezpieczeństwa i porządku na widowni boiska i boisku zostaną zastosowane wszelkie przewidziane prawem środki.

20. Zasady odpłatności za korzystanie z boiska określone są odrębnymi przepisami.

21. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie przebywające na boisku osoby, a niezastosowanie się do powyższych przepisów grozi konsekwencjami prawnymi i usunięciem z miejskich terenów sportowo - rekreacyjnych.

Regulamin boiska z nawierzchnią sztuczną

1. Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do przestrzegania regulaminu.

2. Boisko czynne jest w dniach i godzinach otwarcia miejskich terenów sportowo-rekreacyjnych:

· 9.00-22.00 poniedziałek-piątek,

· 9.00-22.00 sobota-niedziela.

3. Korzystanie z boiska odbywa się tylko zgodnie z jego przeznaczeniem na podstawie ważnej umowy podpisanej z Miastem Józefów.

4. Korzystać z boiska mogą zorganizowane grupy po wcześniejszym zapoznaniu się  z regulaminem i dokonaniu rezerwacji.

5. Rezerwacji boiska można dokonać w sekretariacie ICSiR przy ulicy Długiej 44 lub telefonicznie pod nr tel. 22 789 11 77 wew. 16 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 w dni robocze.

6. Osoby wynajmujące boisko zobowiązane są do podania swoich personaliów pracownikowi Administratora i podpisania karty ewidencji korzystania z boiska,  a w przypadku jednorazowego najmu przedstawienia dowodu wpłaty lub umowy podpisanej przez Miasto Józefów.

7. Zajęcia zorganizowanych grup dzieci i młodzieży mogą się odbywać tylko pod nadzorem uprawnionego trenera, który ponosi odpowiedzialność za grupę.

8. Korzystanie z boiska przez osoby niepełnoletnie odbywa się za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na ich odpowiedzialność.

9. Z przyczyn niezależnych od Administratora korzystanie z boiska może być odwołane lub ograniczone.

10. Warunkiem korzystania z boiska jest posiadanie stroju sportowego, w szczególności obuwia sportowego z płaską podeszwą lub butów piłkarskich z plastikowymi, krótkimi lanymi kołkami.

11. Buty sportowe muszą być czyste, a przed wejściem na boisko należy skorzystać ze specjalistycznych wycieraczek.

12. Korzystający z obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

13. Zabrania się:

a) wstępu osobom nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków,

b) używania nieregulaminowych butów,

c) wprowadzania i użytkowania rolek, deskorolek, rowerów i innych pojazdów mechanicznych,

d) niszczenia płyty boiska i urządzeń sportowych,

e) spożywania pokarmów, żucia gumy, spożywania alkoholu, palenia papierosów, tytoniu i innych środków odurzających,

f) śmiecenia, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

g) zakłócania zajęć i gier,

h) zakłócania porządku i używania wulgaryzmów,

i) wnoszenia materiałów pirotechnicznych i używania ognia,

j) malowania na nawierzchni linii lub znakowania jej plastrami.

14. Pracownik Administratora może:

a) skontrolować osoby korzystające z boiska pod względem bezpieczeństwa,

b) nakazać zmianę obuwia,

c) zwrócić uwagę na niekulturalne, niezgodne z duchem sportowym zachowanie,

d) nakazać opuszczenie terenu boiska.

e) zakazać wstępu na boisko osobom, które notorycznie zakłócają ład i porządek.

15. Administrator boiska nie ponosi odpowiedzialności za:

a) wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu będące następstwem nie przestrzegania regulaminu.

b) rzeczy osobiste wniesione na teren obiektu.

16. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.

17. Każdy wypadek należy zgłosić pracownikowi Administratora.

18. Zauważone przez użytkowników uszkodzenia boiska należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi Administratora.

19. Naruszenie zasad bezpieczeństwa i porządku określonych w regulaminie podlega odpowiedzialności karno-administracyjnej.

20. Przystąpienie do zajęć na niniejszym boisku jest jednoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu.

Regulamin placu zabaw z siłownią

 1. Plac zabaw przeznaczony jest do zabawy i wypoczynku dzieci od 2 lat do 18.

2. Plac zabaw jest czynny od godziny 9.00 do zmroku w sezonie wiosna-jesień.

3. Dzieci do 10 roku życia mogą korzystać z placu zabaw jedynie pod opieką dorosłej osoby.

4. Korzystanie z poszczególnych urządzeń powinno być dostosowane do rozwoju psychofizycznego dziecka. Oceny musi dokonać dorosły opiekun dziecka.

5. Na teren placu zabaw nie można wprowadzać zwierząt.

6. Na terenie placu zabaw nie można spożywać alkoholu, palić papierosów, tytoniu i innych środków odurzających.

7. Na plac zabaw nie mogą wchodzić osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

8. Nie można grać w piłkę.

9. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

10. Należy szanować urządzenia i zieleń znajdującą się na placu zabaw,
nie wolno jeździć i wprowadzać rowerów.

11. Plac zabaw jest monitorowany i wobec osób naruszających niniejszy regulamin będą wyciągane konsekwencje prawne.

12. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone na osobach i mieniu przez swoje dzieci.

Regulamin budynku administracyjnego

1. Budynek administracyjny czynny jest w godzinach pracy miejskich terenów sportowo-rekreacyjnych.

2. Z obiektu mogą korzystać grupy zorganizowane pod opieką trenera, osoby fizyczne, stowarzyszenia sportowe.

3. W obiekcie znajdują się pomieszczenia biurowe i techniczne MLKS Józefovia.

4. Uczestnicy zajęć mogą wejść do obiektu wyłącznie pod opieką nauczyciela, trenera, instruktora bądź innej osoby odpowiedzialnej za grupę.

5. Na terenie budynku nie można spożywać alkoholu, palić papierosów, tytoniu i innych środków odurzających.

6. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane do budynku.

7. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, a nie oddane do depozytu pracownikowi Administratora, Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

8. Za szkody materialne powstałe w czasie trwania zajęć odpowiadają ich uczestnicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie.

9. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie budynku są zobowiązane podporządkowywać się nakazom pracowników Administratora pełniących dyżur.

10. W budynku obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju ze szczególnym uwzględnieniem natrysków i szatni.

TELEFONY ALARMOWE

1) Administracja placu zabaw: 22 789-11-77,

2) Policja: 22 789-21-07

3) Straż pożarna: 22 789-23-93

4) Pogotowie ratunkowe: 22 779-50-91

Formularz rezerwacji boiska

CENNIK

Zgodnie z Uchwałą Nr 378/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 stycznia 2014r.:

1. Za korzystanie z pełnowymiarowego boiska sztucznego z szatniami i natryskami za 1 godzinę zegarową - 200,00zł netto.

2. Za korzystanie z pełnowymiarowego boiska trawiastego z szatniami i natryskami za 1 godzinę zegarową - 400,00zł netto.

3. Za korzystanie z oświetlenia pełnowymiarowego boiska za 1 godzinę zegarową - 30,00zł netto.

Zgodnie z Uchwałą Nr 48/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 01 marca 2019r.:

1. Za korzystanie z boiska sportowego o wymiarach 20m x 40m z nawierzchnią ze sztucznej trawy za 1 godzinę zegarową - 80,00zł brutto.

 

aqua aerobik Józefów

Ostatnie badania wody były wykonane dnia: 22 maja 2024 r.

- basen sportowy
- basen rekreacyjny
- jacuzzi

Godziny otwarcia

  • Pn - Pt:
    6.00 am - 22.00 pm
  • Sb:
    6.00 am - 22.00 pm
  • Ndz:
    6.00 am - 22.00 pm

Subskrybcja

Odwiedziło nas

5784132
Copyright © Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w JózefowieProjekt i wykonanie  sauna Józefów Migan
zjeżdżalnia Józefów pływalnia Józefów nauka pływania Józefów aqua aerobik Józefów hala sportowa Józefów sauna Józefów