Regulamin lodowiska


REGULAMIN LODOWISKA ICSiR.

1. Lodowisko jest obiektem miasta Józefów administrowanym przez INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REKRACJI.
2. Lodowisko jest czynne dla klientów indywidualnych od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00–21:00. W godzinach 8:30-15:30 z lodowiska korzysta Gimnazjum nr 1 z Józefowa.
3. W weekendy, dni wolne od pracy, ferie – lodowisko jest dostępne dla klientów indywidualnych od 9:00-21:00.
4. Lodowisko ma charakter ogólnodostępny, jest czynne zgodnie z harmonogramem ustalonym przez ICSiR.
5. W przypadku organizowania imprez sportowych ICSiR zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
6. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu, który należy zachować do kontroli lub osoby uprawnione do bezpłatnych wejść.
7. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na lodowisko.
8. Bezpłatnie z lodowiska mogą korzystać dzieci do lat 7 pod opieką osoby dorosłej będącej na łyżwach, dzieci i młodzież z miasta Józefów do ukończenia 18 roku życia włącznie.
9. Podczas przerw na konserwację lodowiska wszyscy użytkownicy lodowiska muszą opuścić taflę lodu.
10. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 80 osób.
11. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych lodowiska.
12. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z łyżwami i w ciepłym ubraniu.
13. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych będącej na łyżwach i muszą być wyposażone w kask.
14. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska.
15. Zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez system nagłośnienia lodowiska.
16. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
• używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska,
• siadania na bandach okalających lodowisko,
• rzucania śniegiem,
• jazdy z dziećmi na rękach,
• wnoszenia i spożywania napojów i jedzenia na taflę lodowiska,
• niszczenia sprzętu i urządzeń, chodzenie po tafli lodowiska,
• stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, jazdy pod prąd, urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw.
17. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz zakaz palenia papierosów.
18. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska.
19. Na terenie lodowiska funkcjonuje szatnia. Za rzeczy pozostawione w szatni lodowiska ICSiR nie ponosi odpowiedzialności.
20. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych tj. przy dłuższym boku lodowiska od ulicy Wawerskiej oraz na korytarzach ICSiR.
21. Obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w łyżwach po holach ICSiR i terenie okalajacym lodowisko poza wyłożonymi wykładzinami gumowymi.
22. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.
23. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.
24. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
25. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska.
Dyrektor ICSiR